Adatkezelés

Adatkezelési Irányelvek

 

Adatkezelő: az Ascon Consulting Változásmenedzsment Kft.

Székhelye 1053 Budapest, Veres Pálné u. 33. 2. em. 1.

Email címe: office@ascon.hu

Az Ascon Consulting Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó bármely tevékenységével  megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak és az üzleti, etikai szabályoknak.

Megrendelők: akik az Ascon Consulting és a Gestalt Coaching Center honlapján, vagy az Ascon Consulting és a Gestalt Coaching Center által kezelt más online felületen vagy személyesen aláírásukkal regisztráltak, illetve az Ascon Consulting valamely szolgáltatását megrendelték vagy a megrendelésében részt vettek az ügyfél vállalt képviseletében.

Felhasználók: akik az Ascon Consulting szolgáltatását igénybe veszik, például vállalati tréning résztvevői

Bevezetés

A Megrendelőkre vonatkozóan az Adatkezelési Irányelvek 

 • az Ascon Consulting Kft- től megrendelt szolgáltatások teljesítése,

 • az internet útján letölthető, vagy más elektronikus formában megkapható anyagok illetve megrendelhető szolgáltatások,

 • valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések során felmerülő személyes adatok kezelésre vonatkozik.

Jelen irányelvek irányadók minden olyan további esetben, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.

Minden egyes szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatkezelési Irányelvek rendelkeznek az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.

Az Adatkezelési Irányelvek a felhasználók hozzájárulását nem igénylő esetekben egyoldalúan módosíthatók oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás.

A Megrendelők hozzájárulását igénylő változásokról külön, egyedi tájékoztatást küldünk lehetőséget adva, hogy a Megrendelő megadja vagy megtagadja a hozzájárulását.

Az egyes szolgáltatások megrendelésével, megrendelésben való részvétellel illetve a letölthető tartalmakhoz szükséges regisztrációval Ön, mint Megrendelő hozzájárul, hogy személyes adatait a Az Ascon Consulting Kft. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje, a szolgáltatáshoz szükséges kapcsolattartás céljából.

Szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló közvetlen értesítőket csak azok a Megrendelők kapnak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak.

A Felhasználók adatait az Ascon Consulting Kft kizárólag az igénybevett szolgáltatáshoz szükséges kapcsolattartás illetve a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez (például kérdőívezés, oklevelek kiadása, jelenléti ívek) használja fel. A szolgáltatás teljesítése után a Felhasználók személyes adatait külön megállapodás hiányában megsemmisíti, azokat nem kezeli tovább. Külön megállapodás esetén (például kiadott oklevelek nyilvántartása céljából) az Ascon Consulting a személyes adatokat megőrizheti.

Jogszabályi háttér és alapelvek

Az Ascon Consulting Kft a Megrendelőktől és Felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

Az Ascon Consulting Kft. a Megrendelők személyes adatait kizárólag a jelen irányelvekben meghatározottak szerint kezeli  arra a célra, amelyhez a Megrendelő hozzájárulását adta.

Az Ascon Consulting Kft a vállalati ügyfeleitől kizárólag olyan, a Felhasználókra (például tréning résztvevőkre) vonatkozó személyes adatot vesz át, aminek átadására az adott ügyfélnek felhatalmazása és jogosultsága van. Az átadott adatokat kizárólag a jelen Irányelvekben meghatározottak szerint kezeljük.

A jelen Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

Az adatkezelés jogalapja 

Egyes termékek és szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe. A Megrendelő a regisztráció során a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg a hozzájárulást. Szakmai anyagokról, cikkekkről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló hírlevelekhez a Megrendelő külön hozzájárulása szükséges.

A Felhasználók személyes adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, a megrendelő ügyfél bocsátja az Ascon Consulting Kft rendelkezésére.

A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja szolgáltatások nyújtása.

A Megrendelőkre vonatkozóan

 • a Megrendelő azonosítása, többi Megrendelőtől való való megkülönböztetése
 • kapcsolattartás szolgáltatás igénybevételéhez
 • hozzájárulás esetén hírlevél küldés letölthető szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról
 • szolgáltatások testre szabásának segítése
 • harmadik személy termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A Felhasználókra vonatkozóan

 • a Felhasználó azonosítása
 • kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételéhez
 • szolgáltatás teljesítése: kérdőíves felmérés, jelenléti ívek aláíratása, oklevelek kiállítása – a szolgáltatási szerződésben szabályozottak szerint

A szolgáltatások és az weboldal fejlesztése, valamint a szolgáltatásban rejlő marketing lehetőségek kiaknázása érdekében az ascon.hu weboldalain különféle cookie-k elhelyezésére kerülhet sor. Erre webhelyen lévő külön tájékoztató hívja fel a figyelmet. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja

A kezelt személyes adatok köre

Személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatás (például konzultáció, coaching, tréning, workshop) igénybevételéhez a Megrendelő vagy Felhasználó neve, telefonszáma, email címe, beosztása

Online elérhető anyagok (például cikkek, videók) letöltéséhez a Megrendelő keresztneve/beceneve, email címe

Szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető akciókról és szolgáltatásokról szóló hírlevélhez: a Megrendelő keresztneve/beceneve, email címe

Magánszemély részére történő számla kiállításához: név, cím

Az adatkezelés módja és időtartama

Az érintettek adatait a felorolt adatkezelési célok alapján elkülönítve tartjuk nyilván

Személyes adatokat az Ascon Consulting Kft. nem hoz nyilvánosságra

Az érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre

 • az Ascon Consulting Kft. munkatársai,
 • az Ascon Consulting Kft alvállalkozói, az érintettek által igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódóan
 • a lent felsorolt Adatfeldolgozók munkatársai;
 • az egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

Az adatkezelés időtartama addig terjed amíg a Megrendelő erre engedélyt ad. Az engedélyt bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Kivételt képez a

 • magánszemély számára kiállított számlán szereplő személyes adat, amelyet a számla másodpéldányával együtt a hatályos törvény által előírt ideig megőrzünk.
 • a vállalti szerződésekben rögzített személyes adatok, amiket a szerződéssel a törvényileg előírt ideig megőrzünk 

A Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat a szolgáltatás teljesítéséig kezeljük, ezután megsemmisítjük. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor külön megállapodás szabályozza az adatok megőrzésének idejét – például kiadott oklevelek nyilvántartása esetén.

Adatbiztonság

Az Ascon Consulting Kft.. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A személyes adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Az adatokat kizárólag megfelelően hitelesített és szerződött Adatfeldolgozók dolgozhatják fel.

A Megrendelők és Felhasználók (érintettek) jogai

 
Tájékoztatás kérése

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ascon Consulting Kft által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az office@ascon.hu címen.

Az Ascon Consulting Kft. az érintett kérelmére köteles tájékoztatást adni a következőkről:

 • az általa kezelt adatok kategóriáiról
 • azokról az adatokról amiket megbízott adatfeldolgozó dolgoz fel
 • azokról az adatokról, amiket az Ascon Consulting Kft valamely alvállalkozója kezel
 • az adatok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjairól
 • azoknak az adatfeldolgozóknak a nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, akiknek az adatokat feldgozásra átadta
 • azoknak az alvállalkozóknak a nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, akiknek az adatokat átadta
 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
 • amennyiben az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden információ
 
A személyes adatok helyesbítésének, törlésének kezdeményezése

Az adatok helyesbítését és törlését az office@ascon.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

A helyesbítésre vonatkozó kérést az Ascon Consulting Kft, mint Adatkezelő, köteles késedelem nélkül teljesíteni.

A letölthető szakmai anyagokról, cikkekről, elérhető szolgáltatásokról és akciókról szóló hírlevelekben külön linken is kezdeményezhető a személyes adatok törtlése.

A kezdeményezésre az Ascon Consulting Kft köteles az érintett adatokat törölni, megsemmisíteni kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el (például számla kiállításához). Amennyiben egy szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok törlését, megsemmisítését a Felhasználó kezdeményezte az Ascon Consulting Kft erről értesíti az ügyfél vállalatot.

Az Ascon Consulting Kft. a kezelt személyes adatokat az érintett kezdeményezése nélkül is megsemmisíti, ha

 • az adatkezelés időtartama lejárt, vagy az adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amire gyűjötték őket
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • az adatokat az uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez kell törölni

 

Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Ascon Consulting Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, marketing célra történik, illetve
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

Ez alól kivétel, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A Megrendelő személyes adatainak hordozhatósága

A Megrendelők jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,

 • ha az adatkezelés jogalapja az Megrendelő hozzájárulása, vagy a Megrendelővel kötött szerződés teljesítése
 • és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Jogorvoslat

Bármely Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Emaol: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Telefon +36 (1) 391 1400

honlap: www.naih.hu

 

Adatfeldolgozók 

Számlázáshoz (magánszemélynek kiállított számla esetén)

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

adószáma: 13812203-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-045531
Székhely: 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a.

Továbbított adatok köre: név, cím

Kapcsolattartáshoz, hírlevelek kiküldéséhez

ActiveCampaign, LLC

1 North Dearborn Street
Suite 500
Chicago, IL 60602

Továbbított adatok köre

 • keresztnév/becenév, email cím
 • személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatás rendelése esetén: név, email cím, telefonszám

 

{button color=”btn-primary” link=”http://www.ascon.hu” }Vissza a főoldalra{/button}

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to Top